Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Dmitri Moeratov

“De dreiging van een nucleair conflict is op dit moment dichterbij dan ooit tevoren. Vladimir Poetin dreigt om kernwapens te gebruiken: hij verhoogde de militaire paraatheid van het Russisch leger tot het hoogste niveau sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie: tot het niveau van offensieve en defensieve nucleaire mobilisatie. Hij vereende de krachten met die andere dictator, Aleksander Loekasjenko, om Oekraïne binnen te vallen, wat een schending is van internationale normen, waaronder het Handvest van de VN, en Russische kernwapens op Wit-Russisch grondgebied te kunnen plaatsen.

Wij, de laureaten van de Nobelprijs voor de Vrede van 2017 en 2021, waarschuwen voor een risico zonder voorgaande voor de internationale vrede en veiligheid, door het in gereedheid brengen van nucleaire wapens, en voor de rechtstreekse dreiging, die voortvloeit uit de handelingen en retoriek van Vladimir Poetin.

Het lot van de mensheid hangt vandaag af van acties van enkele presidenten, die bijna 13.000 kernkoppen controleren; dat is een schrikwekkende kracht, die onze planeet verschillende keren kan vernietigen.

Zelfs één kernraket zal leiden tot de dood en verwonding van honderdduizenden, misschien wel miljoenen burgers en het leefmilieu vergiftigen met straling die jaren zal blijven.

De gezondheidszorg wereldwijd zal niet de krachten en mogelijkheden hebben om de schade van een dergelijke catastrofe aan te pakken. Precies daarom heeft de meerderheid van landen een internationaal verdrag aangenomen voor de preventie ervan: het Verbodsverdrag op Kernwapens, waarvoor de Internationale campagne om kernwapens te verwijderen (ICAN) de Nobelprijs voor de Vrede kreeg in 2017.

De nucleaire escalatie die we de laatste dagen zien is gevaarlijker dan tijdens de Cuba crisis. Rusland is verplicht om nu dringende maatregelen te nemen voor een de-escalatie van een nakende nucleair conflict.

In het bijzonder moet Rusland:

  • Het bevel over een verhoging van militaire paraatheid van de nucleaire strijdkrachten intrekken
  • De troepen terugtrekken uit Oekraïne en het Handvest van de VN respecteren
  • De verplichting aanvaarden om nooit kernwapens te plaatsen in Europa
  • De kernmacht, over dewelke het beschikt, vernietigen

In heel Rusland, heel Europa en in de hele wereld komen mensen op straat om het einde van de onwettige en onrechtvaardige oorlog te eisen. Zij eisen dat de politieke leiders hun stemmen inzetten om een gezamenlijke toekomst van alle bewoners van de planeet te bespreken. Kernwapens zijn een obstakel in zo’n gesprek; het is een obstakel voor de democratische wilsbeschikking van het volk, om deze stem te laten horen in het debat over de toekomst.

De dreiging met gebruik van kernwapens blijft bestaan, zolang zij er zijn.

De wereld kan niet de adem blijven inhouden en de bereidheid blijven opbrengen om toe te zien hoe een kleine groep wereldleiders met hun acties ons allemaal kunnen vernietigen.

Wij zijn verplicht om deze dreiging door het gebruik van massavernietigingswapens uit te bannen. Wij roepen alle staten stellig op om het Verbodsverdrag op Kernwapens te ondertekenen. Wij roepen alle staten op om vrede boven oorlog te verkiezen en het verstand boven waanzin. Wij roepen alle staten op om de democratie en de vrijheid van het woord te steunen, overal ter wereld.

Het moment om te handelen is nu. Het is mogelijk dat wij de volgende atoomcrisis niet overleven.”

[«Прямо сейчас угроза ядерного конфликта близка, как никогда. Владимир Путин угрожает использовать ядерное оружие: он поднял боевую готовность российской армии до самого высокого уровня со времен распада Советского Союза — до наступательной и оборонительной ядерной мобилизации. Он объединил усилия с другим диктатором, Александром Лукашенко из Беларуси, чтобы напасть на Украину в нарушение международных норм, включая Устав ООН, и позволить Беларуси разместить на своей территории российское ядерное оружие.

Мы — как лауреаты Нобелевской премии мира в 2017 и в 2021 году — предупреждаем о беспрецедентном риске для международного мира и безопасности, который следует из готовности применения ядерного оружия, и о прямой угрозе, которую влекут действия и риторика Владимира Путина.

Судьба человечества сегодня зависит от действий нескольких президентов, контролирующих почти 13 000 единиц ядерного оружия — ужасающей силы, которая способна многократно уничтожить нашу планету.

Даже один ядерный заряд приведет к гибели и ранению сотен тысяч, если не миллионов, гражданских лиц и отравит окружающую среду радиацией на долгие годы вперед.

Здравоохранение всего мира не обладает такими силами и возможностями, которые смогли бы уменьшить вред от подобной катастрофы. Именно поэтому большинство стран мира приняли первый международный договор для ее предотвращения — Договор о запрещении ядерного оружия (TPNW), за который Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) была удостоена Нобелевской премии мира в 2017 году.

Ядерная эскалация, которую мы наблюдаем в последние дни, — опаснее, чем во времена Карибского кризиса. Россия обязана предпринять срочные меры по деэскалации приближения ядерного конфликта.

В частности, Россия должна:

  • отменить приказ о повышении уровня боевой готовности ядерных сил;
  • вывести войска из Украины и вернуться к соблюдению Устава ООН;
  • взять на себя обязательство никогда не размещать ядерное оружие в Европе;
  • ликвидировать ядерные силы, которыми она обладает.

Во всей России, во всей Европе и во всем мире люди выходят на улицы, требуя прекратить незаконную и несправедливую войну. Они требуют, чтобы политические лидеры включили их голоса в обсуждение совместного будущего всех жителей нашей планеты. Ядерное оружие — препятствие для такого разговора; это препятствие для того, чтобы демократическое волеизъявление народа было представлено в решениях, касающихся всех людей на Земле.

Угроза применения ядерного оружия сохраняется все время, пока оно существует.

Мир больше не готов, затаив дыхание, наблюдать за небольшой группкой мировых лидеров, способной своими действиями уничтожить всех нас. 

Мы обязаны ликвидировать эту угрозу применения оружия массового уничтожения. Мы настоятельно призываем все государства присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия. Мы призываем все государства предпочесть мир войне и разум безумию. Мы призываем все государства поддержать демократию и свободу слова — во всем мире.

Время действовать настало прямо сейчас. Мы можем не пережить следующий ядерный кризис.»]

Beatrice Fihn, directeur van ICAN, Laureaat van de Nobelprijs van de Vrede 2017

Dmitri Moeratov, Laureaat van de Nobelprijs van de Vrede 2021

// Novaja Gazeta

[Vertaald door Annemarie Gielen]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: