Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Russische studenten, alumni en docenten

Open brief aan de president van de Russische Federatie uit naam van studenten, afgestudeerden en docenten van Russische universiteiten met de eis de militaire acties op het grondgebied van Oekraïne te stoppen

“Wij, studenten, afgestudeerden en docenten van Russische universiteiten, eisen de stopzetting van de invasie van Russische troepen op het grondgebied van Oekraïne. In welke omstandigheden onze en andere staten zich ook zouden bevinden, wij ijveren voor een vreedzame weg om internationale kwesties en conflicten op te lossen.

Wij, burgers van de Russische Federatie en andere landen, komen vastberaden op tegen deze oorlog. Onder onze vrienden en mensen die ons nabij zijn, bevinden zich mensen die nu in de gebieden zijn waar geschoten wordt. Sommige studenten zullen vandaag niet deelnemen aan de lessen, omdat achter hun ramen explosies weerklinken, en hun familie is gehaast bezig om koffers en documenten te pakken.

Wetenschap en de Academie worden beschouwd vrij te zijn van politiek. Maar de tijd is gekomen dat deze vrijheid nergens te bespeuren valt. De oorlog raakt alle niveaus van het leven, waaronder dat van de wetenschap en het onderwijs. Vrije wetenschap en academische handelingen gaan niet samen met bloedvergieten en lijden. De levens van vele studenten, leerkrachten en hun gezinnen ondervinden onmiddellijk gevaar. Creatie te midden van vernieling is onmogelijk.

Toen we tijdens seminars en lessen de geschiedenis van de XXe eeuw bestudeerden, dachten we dat alle landen zich deze wrede lessen wel hadden eigen gemaakt. Het bleek echter dat dit niet zo is. Vreedzame burgers sterven, waaronder jonge jongens en meisjes, onze leeftijdsgenoten. De ontketening van deze oorlog ontneemt Rusland haar toekomst, het vernietigt levens, het steelt de kindertijd en de jeugd, de ontwikkeling en het onderwijs. De principes van het humanisme en de solidariteit, die zo lang heersten in onze wereld, storten nu in.

De Russische burgers willen geen oorlog. Wij betuigen ons diepste medeleven met de slachtoffers en eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren.”

Открытое письмо Президенту РФ от лица студентов, аспирантов и преподавателей российских университетов с требованием прекратить военные действия на территории Украины

Мы, студенты, аспиранты и преподаватели российских университетов, требуем прекратить наступление российских войск на территорию Украины. В каких бы обстоятельствах ни находились наше и иные государства, мы выступаем за мирный путь решения любых международных вопросов и конфликтов.

Мы, граждане Российской Федерации и других стран, решительно выступаем против этой войны. Среди наших друзей и близких есть люди, которые находятся на обстреливаемых территориях. Некоторые студенты сегодня не подключатся к семинарам, потому что за их окнами гремят взрывы, а их родственники срочно собирают чемоданы и документы.

Принято считать, что наука и Академия должны быть свободны от политики. Но пришло время, когда этой свободе негде существовать. Война затронет все стороны жизни, в том числе сферу науки и образования. Свободная наука и академическая деятельность не сочетаются с кровопролитием и страданиями. Жизни многих студентов, преподавателей и их семей непосредственно подвергаются опасности. Созидание среди разрушения невозможно.

Изучая на семинарах и лекциях историю XX века, мы думали, что эти жестокие уроки усвоены всеми государствами. Однако оказалось, что это не так. Умирают мирные граждане, молодые парни и девушки, наши ровесники. Развязывание войны лишает Россию будущего, разрушает жизни, крадет детство и юность, развитие и образование. Принципы гуманизма и солидарности, которые так долго устанавливались во всем мире, теперь рушатся.

Российские граждане не хотят войны. Мы приносим огромные соболезнования всем пострадавшим и требуем немедленного прекращения огня по украинским городам.»]

Op 5/3 meer dan 15.000 handtekeningen // Docs.google

[Vertaald door Annemarie Gielen]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: